ANUNŢ  

Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Barițiu,  nr.9A, telefon/fax 0359-190996, organizează concurs în perioada 17.12.2018 – 17.01.2019 conform calendarului afişat pentru ocuparea a 0,5 post vacant de îngrijitoare I, studii medii, pe durată nedeterminată, în acord cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

 

Condiţii generale :

- Să aibă cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale U.E. sau altor state din Spaţiul Economic European;

- Cunoscător al limbii române scris şi vorbit;

- Capacitate deplină de exerciţiu;

- Stare de sănătate corespunzătoare postului atestată pe baza adeverinţei medicale care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- Studii medii;

- Nu se solicita vechime;

- Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului ori contra autorităţii de serviciu care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvirşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă (declaraţie).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor:  medii;

 Proba practică: 14.01.2019, ora 09,00 şi locul de desfăşurare a concursului: sediul CJRAE Bihor, localitatea Oradea, strada Gheorghe Baritiu, Nr. 9A.

Interviu: 17.01.2019, ora 09,00 şi locul de desfăşurare a concursului: sediul CJRAE Bihor, localitatea Oradea, strada Gheorghe Baritiu, Nr. 9A.

Data limită până la care candidaţii vor depune dosarul de concurs este  04.01.2019  ora 13.00, la secretariatul instituţiei.

Date contact: secretar, Rotar Amalia, telefon 0359190996.  

 Informațiile suplimentare sunt afișate pe  site-ul instituţiei www.cjraebihor.ro secţiunea “Anunțuri”.

Temei legal: art. 7 alin (4) aprobat de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Graficul concursului pentru ocuparea a 0,5 post ÎNGRIJITOARE I

 

DATA

ETAPE

17.12.2018

Publicarea anunțului

 

în perioada 18.12.2018 – 04.01.2019

Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii de  luni – joi între orele 8,00 – 16,00, vineri 8,00 – 13,00    

07.01.2019

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

07.01.2019 – ora 13,00

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor

08.01.2019

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor la secretariatul unităţii între orale 8,00 -13,00

08.01.2019 – ora 16,00

Afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor

14.01.2019 – ora 09,00

Susținerea probei practice  

14.01.2019 – ora 16,00

Afișarea rezultatelor probei practice

15.01.2019

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice – la secretariatul unităţii între orale 8,00 -13,00

15.01.2019 – ora 16,00

Afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor la proba practică

16.01.2019 – ora 9,00

Susținerea interviului

16.01.2019 – ora 16,00

Afișarea rezultatelor interviului

17.01.2019

Depunerea contestaţiilor în urma interviului - la secretariatul unităţii între orele 8,00 -13,00

17.01.2019 – ora 14,00

Afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor

17.01.2019 – ora 16,00

Afișarea rezultatelor finale

 

NOTĂ: - Candidații pot contesta numai propriile lucrări;

            - Sunt declaraţi admişi la proba practică și interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte;

            - Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor la probă practică şi interviu;

            - Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

 Cererea de înscriere la concurs și actele necesare dosarului de înscriere se gasesc la acest link.

  • În cazul în care se vor fi declarate zile libere în această perioadă din calendarul publicat, modificarea acestuia va fi anunțată candidaților prin publicarea noului calendar pe site-ul instituției.

 

 

 

DIRECTOR CJRAE BIHOR,

Prof. SIMINA-MARIA MIKO

 

 

 

 

 

 

Anunturi

Program pilot InnoSchool
invitație deschisă pentru participare la etapa de pilotare a sistemului de învățare InnoSchool
mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>