Prof21 premiat cu locul I la Gala Fondurilor Structurale, secțiunea educație și formare profesională

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, în parteneriat cu FDSC și REPER21 a obținut Premiului I pentru proiectul "Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile" POSDRU/157/1.3/S/141511 la Secțiunea Educație ,,Școala face omul OM” la cea de-a doua ediție a Galei Fondurilor Structurale Europene. Gala a avut loc în 18 decembrie 2017, la București, fiind organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România și Structural Consulting Group. Gala este parte a campaniei „Succesul e…MOLIPSITOR!” un proces interactiv de descoperire, împărtășire și apreciere a bunelor practici și a impactului generat de proiectele finanțate din fondurile europene.

În cadrul Galei au fost apreciate și premiate proiecte finanțate din fonduri europene (dar și din surse alternative) care au generat impact și au adus valoare adăugată şi care pot genera efect multiplicator prin „puterea exemplului”.

Mai multe informații despre Gala FSE 2017 se găsesc la acest link https://www.facebook.com/CaleaEuropeana/videos/1497357723632626/?hc_ref=ARS78yLVcEOwJWs5Qq8UhAJEUvRDzn55p4jhGhUFi7R36cOifgCO2AGn_PzMgQKkDVY&pnref=story

Rezultatele detaliate ale evenimentului pot fi consultate la http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19533/gala-fondurilor-structurale-editia-a-ii-a-129-de-proiecte-28-de-premii-o-comunitate-mai-mare-si-mai-unita

Despre proiect și comunitatea PROF21:

"Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile" POSDRU/157/1.3/S/141511 a fost implementat Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile, sec. XXI (REPER21) în perioada 05.05.2014 – 04.12.2015, având un buget eligibil de 6,675,950.00 lei.

Proiectul s-a concentrat pe îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 1062 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, prin participarea la programul acreditat de formare continuă ,,Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor în contextul dezvoltării durabile” (80 ore repartizate în 3 zile de formare on-line și 7 zile față în față, cu obținerea a 20 CPT – credite profesionale transferabile). În mod concret, formarea a vizat dezvoltarea competențelor acestora de a elabora si implementa curricule școlare și proiecte educaționale pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile. Structurarea cursului s-a aliniat la principalele inițiative de modernizare a educației: centrarea actului educativ pe dobândirea de cunoștințe, atitudini și abilități menite să conecteze elevul la realitățile și la principiile dezvoltării durabile, care constituie astăzi un obiectiv comun al întregii comunități internaționale.

Proiectul a avut și un caracter transnațional prin vizita de studiu in Cipru care a permis colectarea de bune practici de nivel european privind integrarea modulului de ,,abilitați de viată’’ in curriculumul preuniversitar, participanții (12 profesori) având astfel posibilitatea de a observa si analiza in situ beneficiile si provocările întâmpinate de profesori si elevi. În urma acesteia, dar și a pilotării în 6 școli bihorene a instrumentarului pedagogic în domeniul abilităților de viață și dezvoltării durabile, participanții au adus un repertoriu informațional și de bune practici foarte consistent, care a fost sintetizat sub forma unor recomandări metodologice de aplicare a CDȘ-ului existent ,,Dezvoltarea abilităților de viață” și a unei propuneri pentru un nou CDȘ ,,Competențe pentru dezvoltarea durabilă”.

Mai departe, pentru a facilita schimbul de bune practici și învățarea experiențială, am selectat cadre didactice din întreaga țară, care împărtășesc principiile noii educații, punând astfel bazele "comunității de practică Prof21”. Constituirea acesteia a presupus organizarea a 8 ateliere de lucru în fiecare regiune de dezvoltare a țării, cu participarea celor mai motivați profesori de la cursuri și reprezentanți ai ONG-urilor din regiunile respective, invitați pe baza experienței în domeniul educației non-formale, abilităților de viață și dezvoltării durabile. Agenda celor 8 ateliere de planificare participativă a inclus o componentă strategică destinată dezbaterii valorilor, principiilor de lucru și acțiunilor CoP Prof21 și una operațională, destinată prezentării unor idei de inițiative educaționale de către Profii 21 și stabilirii de parteneriate pentru implementarea acestor inițiative. Dincolo de discuțiile strategice, pe baza competențelor anterior formate, profesorii au proiectat schița inițiativelor educaționale pentru care au primit feed-back din partea reprezentanților societății civile, urmând ca la revenirea în școli, să le aplice la clasă și să îmbogățească platforma prof21 cu experiențele lor în acest sens. Cele 80 de inițiative educaționale s-au desfășurat în luna octombrie 2015, lună numită informal „Luna Prof21”. În urma implementării inițiativelor, Profii21 au încărcat pe platforma Prof21.ro o descriere mai detaliată a acestora, poze și materiale suport, obținându-se inclusiv și o hartă on-line a acestora.

Proiectul s-a bucurat de acțiuni de promovare și vizibilitate prin conferințele de lansare și de încheiere; seria de 4 dezbateri (Rolul formator al dezvoltării abilităților de viață și competențelor pentru dezvoltarea durabilă în educație; Contribuția ong-urilor la o școală (mai) incluzivă; Dezvoltarea abilităților de viață – CDȘ; Comunitățile de practică din domeniul educației – punți de dialog) și conferința națională multi-stakeholder ,,Cum conectăm școala la subiectele socialmente vii?” cu participarea reprezentanților sectorului educațional: cadre didactice, rețele educaționale active, agenții educaționale (ISE), MECȘ, ONG-ști cu experiență în educația nonformală și proiecte educaționale.

Comunitatea de practică PROF21 (funcțională și azi) aduce un plus EDUCATIEI realizată de școala românească. Comunitatea online pune și în prezent, la dispoziție o paletă de metode non-formale, oferă posibilitatea de a crea parteneriate și de a promova proiectele educaționale inițiate de către membri. Principiile comunității sunt interdisciplinaritatea, pedagogia bazată pe proiect, învățarea prin cooperare și formarea de competențe. Sediul fizic al comunității se află în Oradea, la beneficiarul proiectului fiind reprezentat de un centru funcțional si dotat prin proiect cu cărți, publicații și alte materiale didactice în domeniul abilităților de viață și a educației pentru dezvoltarea durabilă.

Cadrele didactice care au participat la cursurile și activitățile de formare oferite de Prof21 au învățat să dezbată principiile noii educații, să le argumenteze, să pledeze pentru ele în propriile școli, să le experimenteze și să le aplice concret în activitățile pedagogice. Acești dascăli știu astăzi să se centreze pe nevoile reale ale propriilor elevi, să încurajeze învățarea între egali, să utilizeze eficient metode inovatoare activ-participative.

În percepția profesorilor din comunitatea Prof21, o școală trebuie să devină o adevărată "comunitate de învățare". În cadrul acesteia, profesorul nu se impune de sus în jos, prin autoritatea asociată statutului său, ci se distinge prin felul în care înțelege să își joace rolul: își încurajează elevii să facă propriile alegeri, îi însoțește în realizarea lor, își susține afirmațiile cu deschidere de spirit, este bun facilitator pentru activitățile de învățare complexe, este bun mediator când apar tensiuni între așteptările individuale și colective.

Prin urmare, Prof21 promovează un model de educație în care tinerii îmbină învățarea “despre” societate cu o învățarea “pentru” societate – învață despre realitățile complexe ale societății în care trăiesc și, totodată, învață pentru a le transforma în bine.

Provocarea asumată de profesorii Prof21 este să își transforme elevii din spectatori în actori ai propriei educații. În această perspectivă, elevul model nu este cel “ascultător” la cursuri, sau care “tocește” mult. Învățarea nu mai este văzută ca o acumulare pasivă și cantitativă de informații, ci devine un proces dinamic, intelectual și experiențial, de dezvoltare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor necesare pentru progresul global al persoanei.

Totodată, premisa Prof21 este că progresul individual al tinerilor și progresul general al societății în care aceștia trăiesc trebuie să se întărească reciproc. Iată de ce, Prof21 nu promovează modelele de educație “individualiste”. Profesorii responsabili și inovatori din comunitatea noastră nu-și învață elevii cum să “răzbească” într-o societate percepută ca fiind ostilă, conflictuală și instabilă pentru totdeauna, ci cum să construiască împreună o societate favorabilă atât dezvoltării personale a fiecăruia, cât și aspirației tuturor pentru o viață bună.

Manager de proiect
Mikó Simina-Maria

Director CJRAE Bihor,
Prof. Corodeanu Alice Liliana

Filme

highlight

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Scopul activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile mai sus menţionate.

Obiectivele principale ale activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor sunt:

 1. cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 2. asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
 3. informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;
 4. crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 5. implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor.

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor dezvoltă următoarele servicii:

 1. servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ BIHOR şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile şcolare;
 2. servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin cabinetele logopedice şcolare şi interşcolare;
 3. servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 4. servicii de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari;
 5. servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 6. servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
 7. servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
 8. servicii de terapii specifice, oferite prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.

Anunturi

Dosare de orientare școlară și profesională
Conținutul dosarelor depuse de beneficiari la secretariatul COSP BH în vederea orientării școlare și profesionale
mai multe informatii >>


Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învătământul primar
centrele de evaluare, cerere părinte
mai multe informatii >>


Lista funcțiilor din CJRAE BH conform Legii nr. 153/2017

mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>